Centralföreningen för daghem och skolor

Centralföreningen för daghem och skolor: 1919-1985 SE/SSA/1966

Barnstugeverksamheten i Stockholm ombesörjdes fram till 1930-talet främst av lokala föreningar med ekonomiskt bistånd från donationer, församlingar och kommuner. En samordnande administrativ organisation bildades 1919: Centralföreningen för barnkrubbor, småbarnsskolor och barnavärn. Även lekskolor anslöts till centralföreningen.

Fr.o.m. 1947 utnyttjades centralföreningens kansli av Centralkommittén för Stockholms arbetsstugor och året därpå sammanslogs de båda organisationerna. År 1961 överfördes chefskapet för centralföreningens kansli till intendenten vid barnavårdsnämndens barnstugeavdelning. Centralföreningens verksamhet upphörde 1985.

Protokoll med bilagor har bevarats från hela verksamhetsperioden, 1919-1985, och är arkivets mest omfattande handlingstyp. I övrigt innehåller arkivet exempelvis verksamhetsberättelser 1919-1983 och handlingar rörande personal födda 1888-1930.

Uppdaterad