Gaslysningsaktiebolaget i Stockholm

Gaslysningsaktiebolaget i Stockholm: 1851-1884S E/SSA/0454

Staden hade på vissa koncessionsvillkor överlåtit belysningen till ett gaslysningsaktiebolag. Den 18 december 1853 tändes gasen för första gången i Stockholm. 1854 var gasbelysning införd i Klara, Jakobs och Storkyrkans församlingar. Först 1860 hade gasbelysningen utsträckts till Stockholms övriga församlingar. Vid koncessionstidens utgång den 1 juni 1884 övergick gastillverkningen i stadens ägo.

Arkivet innehåller t.ex. gasmätarbok 1853-1856, avlöningsböcker 1854-1873 och gasmätarinspektörens rapporter 1852-1883.

Uppdaterad