Hälsovårdsinspektionen (Hälsopolisen)

Hälsovårdsinspektionen (Hälsopolisen): 1878-1930 SE/SSA/0561C

När 1874 års hälsovårdsstadga trädde i kraft för Stockholm år 1878 inrättade Hälsovårdsnämnden en Hälsopolis som senare ändrade namn till Hälsovårdsinspektionen.Denna hade i uppgift att utöva tillsyn över att lagar inom hälsovården följdes, besiktiga tillståndet för fähus och stall och upplysa allmänheten om vilka hälsovårdsregler som gällde. Chef för verksamheten var sundhetsinspektören. Under sundhetsinspektören sorterade förste och andre stadsveterinären.

En stor del av arkivet består av tjänstgöringsjournaler och födoämnesjournaler (journaler över besiktigade livsmedel) samt olika liggare över t.ex. inspektioner av fähus, stallar och mjölkbutiker.

Uppdaterad