Katarina församlings fattigvårdsstyrelse

SE/SSA/0193: 1703-1932

Katarina församlings fattigvårdsstyrelse kan sägas ha sitt ursprung i det fattighus som församlingen inrättade på 1740-talet. 1888 avvecklades det gamla fattighuset och en nyuppförd inrättning vid Rosenlund (senare Rosenlunds ålderdomshem) togs i bruk för både Katarina och Maria församlingar.

Fattigvårdsstyrelsen hade i uppgift att dels ha hand om skötseln av församlingens fattighus och föreslå intagning av fattighjon, dels svara för den öppna fattigvården inom församlingen, d.v.s. till behövande ge någon form av understöd, som hyres- eller sjukhjälp, ved, mat eller kläder. Till Fattigvårdsstyrelsen delegerade Fattigvårdsnämnden även utdelning av barnavårdsunderstöd inom församlingen och utdelning av kläder och skor till behövande skolbarn. 1932 avvecklades fattigvårdsstyrelsen och ansvaret för den lokala fattigvården i Katarina församling övergick till de nyinrättade fattigvårdsdistrikten III och IV.

Arkivet innehåller t.ex. diarium över ansökningar om understöd 1899-1932 (C 1), rullor över barnhjälp 1892-1932 (D 2A) och värdehandlingar, kontrakt m.m. 1703-1873 (i F 2:1).

Uppdaterad