Norra Latins Gymnasium

SE/SSA/1120

Norra Latin gymnasium, först kallad Högre allmänna läroverket för gossar å Norrmalm, bildades genom sammanslagning av Stockholms gymnasium och Klara lägre elementarläroverk. Läroverket vid Norra Bantorget ritades av arkitekt Helgo Zettervall och öppnades höstterminen 1880.

Åren 1907-1964 omfattade Norra Latin både realskola och gymnasium. Realskolan ersattes av grundskolans högstadium 1964 som fanns till vårterminen 1971, därefter var skolan endast gymnasium och kallades Norra Latins gymnasium. Först höstterminen 1961 fick flickor tillträde till skolan. Skolan upphörde efter vårterminen 1982 och de kvarvarande eleverna flyttades till Tensta gymnasium. Idag används den pampiga byggnaden i florentinsk renässansstil mest som konferensanläggning.

Norra Latin var typskola för bevarande av studentskrivningar och centrala prov i samtliga ämnen och en betydande del av arkivet utgörs därför av skrivningar (se serierna F 1A-F 4G). Arkivet omfattar totalt 80,5 hm, tiden 1731-1982 . Utöver sedvanliga skolhandlingar som betygskataloger och elevregister innehåller arkivet även fotografier 1872-1982 (K 1-K 2) och en mängd skolföreningars handlingar (Ö 1A-G). I arkivet förvaras även en del tryckta manuskript 1731-1846 (Ö 2A). Ritningar se NS 102.

Uppdaterad