Pensionsnämnderna

1914-1932

SE/SSA/0076A

Enligt lagen om allmän pensionsförsäkring den 30 juni 1913 skulle varje svensk medborgare erhålla folkpension och för detta ändamål erlägga pensionsavgifter. Folkpensioneringens förvaltningsorgan utgjordes vid den här tiden av dels den statliga Pensionsstyrelsen, dels av kommunala Pensionsnämnder.

Pensionsnämnden i Stockholm hade sitt kansli i Gamla stan och omfattade först 30 distrikt, 15 distrikt fr.o.m. 1918. Pensionsnämndernas huvudsakliga uppgift var att pröva pensionsansökningar, fastställa sökandes årsinkomst och besluta om sökande ägde rätt till tilläggspension. Pensionsnämndernas arkiv innehåller huvudsakligen protokoll och register över pensionstagare.

Uppdaterad