Stadkansliet/kommunstyrelsen

1920-1970-talSE/SSA/0566B

Före 1863 var de centrala organen för stadens styrelse Magistraten och Borgerskapets äldste. Genom 1862 års förordning om kommunal styrelse i Stockholm inrättade Stockholms stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktige började sin verksamhet 1863 i Gamla stan. 1922 flyttade fullmäktige in i det nybyggda stadshuset på Kungsholmen.

Handlingar tiden 1863-1919 återfinns i arkivet "Stadsfullmäktige/beredningsutskottet" (förteckning nr 566 A).

Stadskansliet/kommunstyrelsen arkiv (nr 566 B) är mycket omfattande, t.ex. omfattar serien "Handlingar till huvuddiariet" (E 2) 1920-1969 hela 2881 volymer. Exempel på andra handlingstyper är "Kommunfullmäktiges protokoll" 1920-1969 (A 1A) och "Fotografier från stadens mottagningar och fester" 1923-1967 (F 2B).

Kommunstyrelsens arkiv är ojämnt levererat till Stockholms stadsarkiv och många handlingar som tidsmässigt borde ha överlämnats förvaras fortfarande i stadshuset.

Uppdaterad