Stadsnämnden

SE/SSA/0353

1843-1864

Enligt Kungl. Maj:ts stadga angående fattigvården i Stockholm skulle fattigvården ombesörjas av en för hela staden gemensam styrelse, Stadsnämnden, inrättad 1843. Stadsnämnden upphörde 1864 då Fattigvårdsnämnden inrättades som Stockholms centrala organ för fattigvården.

Arkivet innehåller bl.a. barnavårdsdelegerades protokoll 1853-1864 och liggare över pensions- och understödstagare 1843-1864.

En utförlig beskrivning av Stadsnämndens verksamhet ingår i "Fattigvården i Stockholm" (s. 176-214) av Joseph Müller Stockholm 1906.

Uppdaterad