Änke- och pupillkassan vid Stockholms stads ämbetsverk och inrättningar

1816-1930

SE/SSA/0667

Kassan hade sitt ursprung i en pensionsfond för stadens magistratspersoners änkor vilken fastställdes av Kungl. Maj:t 1750. Fonden utvidgades betydligt när den år 1815 övertogs av den nybildade Änke- och pupillkassan som med tiden kom att omfatta alltfler grupper av stadens befattningshavare.

Uppdaterad