Överståthållarämbetet för fattigvårdsärenden

Överståthållarämbetet för fattigvårdsärenden

1807-1856

SE/SSA/0136

Överståthållarämbetet (ÖÄ) inrättade en avdelning för fattigvårdsärenden i början av 1800-talet. Den leddes av överståthållaren, polismästaren och generaldirektören för Stockholms barmhärtighetsverk, dit hörde Allmänna barnhuset, Danvikens hospital och Spinnhuset. Parallellt med avdelningen verkade även andra organ för fattigvården: Kommitterade för fattigvårdsärenden, Deputerade för fattigvårdsavgifters bestämmande och från 1840-talet Stadsnämnden vilken överståthållaren också var ordförande i.

Detta ledde till att Överståthållarämbetet för fattigvårdsärenden med tiden blev överflödigt och avskaffades 1856. Dess uppgifter som återstod, utanför de som ingick i Stadsnämnden, överfördes till Överståthållarämbetet för polisärenden.

En del handlingar efter Överståthållarämbetet för fattigvårdsärenden återfinns i Överståthållarämbetets äldre kansliavdelnings arkiv. Där kan man t.ex. hitta registratur (diarier med till ärenden hörande handlingar) över fattigvårdsärenden, en viktig ingång vid forskning om ämbetet och fattigvården i Stockholm.

Uppdaterad