Wallinska skolan

Wallinska skolan

1836-1941

SE/SSA/0317

Wallinska skolan var den första i Stockholm som gav flickor en utbildning motsvarande den som erbjöds pojkar i läroverk. Den privata flickskolan kom till på intitiativ av Storkyrkoförsamlingens kyrkoherde Johan Olof Wallin. På hans uppmaning inrättade rektor Anders Fryxell den nya skolan hösten 1831 i lokaler vid Stora Nygatan. Skolan tog emot elever från hela landet.

1870 tillkom en gymnasieavdelning. Därmed fick även flickor rätt att avlägga studentexamen som möjliggjorde fortsatta studier vid universitet. Stockholms första kvinnliga student utexaminerades 1872.

Undervisningen bedrevs i olika provisoriska lokaler i Gamla stan till 1881 då man övertog Stockholms gymnasiums gamla skolhus på Riddarholmen. Våren 1908 stod den första egna skolbyggnaden klar vid Tegnérlunden 5. Wallinska skolan upphörde sommaren 1939 i samband med kommunaliseringen av ett antal privata flickskolor i Stockholm.

Skolhuset vid Tegnérlunden används numera (2012) av Enskilda gymnasiet/Carlssons högstadieskola.

Endast ett fåtal handlingar har bevarats från Wallinska skolans äldsta tid: prospekt 1836 (F 1:1), betygsjournaler 1842-1844 (D 2A:1) och några elevers skolarbeten 1838-1863 (serie F 3). I arkivet finns även en mängd fotografier (serie F 6), däribland en komplett samling studentfotografier 1872-1930.

Uppdaterad