Gallra

Gallringsbestämmelser

Allmänna handlingar får bara gallras med stöd i lag, förordning eller beslut av arkivmyndighet - Stadsarkivet. Ett gallringsbeslut föregås alltid av en gallringsframställan som myndigheten skickar till Stadsarkivet.

Skyldighet att gallra

Gallring är inte bara en rättighet, utan även en skyldighet. Ett välordnat och gallrat arkiv är en förutsättning för att arkivet ska bli överskådligt. Därför ska verksamheterna fortlöpande se över behovet av att gallra. Verksamheterna måste också under kontrollerade former förstöra de handlingar vars gallringsfrister redan har löpt ut.

Läs mer om gallring i Stadsarkivets vägledningar.

Uppdaterad