Hantera, förvara och skydda

Korrekt hantering och förvaring 

Handlingar måste förvaras och skyddas mot obehörig åtkomst, manipulation och stöld. Det är viktigt att ta hänsyn till både den fysiska och logiska beständigheten och hålla isär olika arkiv från varandra.

Handlingar ska skyddas

Allmänna handlingar som ska bevaras eller har en längre gallringsfrist än 2 år ska förvaras skyddade i en arkivlokal eller ett förvaringsskåp som uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter. För handlingar i ett ärende som ännu pågår måste verksamheten själv göra en bedömning av de konsekvenser som en förlust av handlingarna skulle innebära och ordna förvaringen efter detta. De aktomslag och arkivboxar som används måste följa bestämmelserna i Riksarkivets föreskrifter.

Olika bestämmelser för olika media

I Stockholms stad finns riktlinjer som anger hur lagringsmedia för digital information ska förvaras. Riksarkivet har utfärdat föreskrifter för hur säkerhetsexemplar av mikrofilm ska förvaras. Kontakta Stadsarkivet för information om förvaring av analoga ljud- och bildupptagningar.

 

 

 

 

Uppdaterad