Tillsyn

Stadsarkivets tillsynsverksamhet syftar till kontroll av hanteringen av allmänna handlingar. Genom regelbundna inspektioner hos stadens myndigheter kontrollerar Stadsarkivet att arkivregelverket efterlevs i Stockholms stad. Inspektionerna omfattar hela eller delar av hanteringen av allmänna handlingar.

Inspektionerna föraviseras alltid och sammanfattas i en rapport. Om inspektionen har funnit brister i myndighetens hantering innehåller rapporten förelägganden och/eller rekommendationer. Myndigheten uppmanas att inom en viss tidsfrist åtgärda dessa. Vid utebliven eller bara delvis gjord avrapportering gör vi en föreläggandeuppföljning och eventuellt en ominspektion.

Uppdaterad